Liczba odwiedzin strony: 30105 Osób na stronie: 1
 

Agata Maksjan. Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Maksjan-Wójcik

 
 
Agata Maksjan. Kancelaria Radcy Prawnego
Agata Maksjan-Wójcik
 
Sławoja Składkowskiego (obok C.H. Skorosze przy Al. Jerozolimskich) 3 lok. 169
02-496 Warszawa
Profesje:   radca prawny
kancelaria prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Agaty Maksjan zapewnia szeroki zakres usług obejmujących zarówno doradztwo prawne jak i zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

Prawie kontraktów m.in.:

  • kancelaria analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, w tym umowy nienazwane, aneksy, porozumienia, ugody, listy intencyjne
  • przygotowuje i opiniuje kontrakty międzynarodowe
  • uczestniczy w negocjacjach
  • nadzoruje prawidłowość wykonania zawartych umów, ugód, porozumień
Prawie korporacyjnym m.in.:
  • kancelaria udziela pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego
  • sporządza projekty umów i statutów spółek
  • przygotowuje projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, wytycznych, procedur, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.
  • obsługuje organy spółek w tym posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników
  • oferuje kompleksową obsługę związaną z Krajowym Rejestrem Sądowym
  • oferuje bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń)
Prawie pracy m.in.:
  • kancelaria przygotowuje Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP i inne
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach w sprawach pracowniczych
  • prowadzi bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy
  • doradza w sprawach dotyczących: ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.
Leasingu m.in.:
  • kancelaria opracowuje lub opiniuje wzory umów leasingu w tym ogólne warunki tych umów, wzory innych dokumentów towarzyszących zawieraniu transakcji leasingowych, wzory umów zabezpieczających takich jak przewłaszczenia, zastawu, zastawu rejestrowego, kaucji, odkupu itp.
  • opracowuje lub opiniuje wzory umów dotyczących finansowania transakcji leasingowych w szczególności umów kredytowych czy umów cesji wierzytelności itp.
  • negocjuje, opracowuje lub opiniuje umowy z dostawcami przedmiotów leasingu w tym także kontrakty międzynarodowe
  • dochodzi roszczeń od dostawców przedmiotów leasingu a także od Korzystających, którzy niewywiązują się lub nienależycie wywiązują się ze swoich zobowiązań w stosunku do przedsiębiorstw leasingowych
  • reprezentuje Korzystających w sporach z przedsiębiorstwami leasingowymi
  • uczestniczy w restrukturyzacji umów leasingu
  • sporządza lub opiniuje projekty wszelkich umów, ugód, porozumień i aneksów związanych z transakcjami leasingowymi
  • sporządza lub opiniuje projekty umów dotyczących wstąpienia w prawa i obowiązki z umowy leasingu przez nowego Finansującego lub nowego Korzystającego (w tym umów obejmujących całe portfele umów leasingu)
  • dokonuje oceny formalno - prawnej dokumentacji składanej przez potencjalnych Korzystających (w tym w przypadku transakcji dotyczących leasingu nieruchomości)
  • nadzoruje zawieranie transakcji leasingu nieruchomości
  • współpracuje z organami ścigania w przypadku popełnienia przez nieuczciwych Korzystających przestępstw polegających w szczególności na przywłaszczaniu przedmiotów leasingu czy wyłudzaniu należności
  • reprezentuje przedsiębiorstwa leasingowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi
  • udziela porad prawnych i sporządza opinie prawne w zakresie leasingu pracownikom przedsiębiorstw leasingowych jak i potencjalnym korzystającym
  • pomaga potencjalnym Korzystającym w interpretacji przepisów prawa dotyczących leasingu w tym Ogólnych Warunków Umów Leasingu
  • prowadzi w imieniu Korzystających negocjacje z przedsiębiorstwami leasingowymi
  • pomaga w tworzeniu procedur wewnętrznych zapobiegających wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałających finansowanie terroryzmu
Prawie bankowym m.in.:
  • kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu czynności bankowych
  • przygotowuje opinie prawne oraz udziela porad prawnych w zakresie prawa bankowego
  • opracowuje lub opiniuj projekty dokumentów dotyczących transakcji finansowych
  • negocjuje warunki umów kredytowych, umów cesji wierzytelności, umów zabezpieczających itp.
  • dochodzi roszczeń od klientów nie wywiązujących się ze zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych
  • uczestniczy w negocjacjach dotyczących restrukturyzacji umów
Prawie papierów wartościowych m.in.:
  • kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących weksli i czeków
  • dochodzi roszczeń z weksli w tym na drodze postępowań sądowych
  • wypełniania weksle in blanco i sporządza deklaracje wekslowe
Prawie upadłościowym i naprawczym m.in.:
  • kancelaria doradza w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym
  • doradza podmiotom postępowań upadłościowych, układowych czy naprawczych z zakresu tych postępowań
  • reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych, układowych czy naprawczych
Prawie nieruchomości m.in.:
  • kancelaria oferuje pomoc prawną przy nabyciu nieruchomości
  • analizę stanu prawnego nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów
  • przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości, pomoc w ustanawianiu zabezpieczeń
  • przygotowywanie umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości
  • pomoc Klientom w negocjacjach, w tym m.in z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi
Zastępstwie procesowym m.in.:
  • kancelaria zapewnia klientom zastępstwo procesowe w sprawach sądowych: cywilnych i gospodarczych
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku dłużników
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych
  • przygotowuje pisma procesowe
Prawie spadkowym m.in.:
  • kancelaria doradza w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, w sprawach o zachowek
Prawie rodzinnym i opiekuńczym m.in.:
 • kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe w sprawach:
  - rozwodowych
  - o separację
  - o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami
  - alimentacyjnych
 • pracownicy kancelarii są również przeszkolonymi mediatorami w sprawach cywilnych dlatego też kancelaria oferuje m.in mediacje w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, roszczeń alimentacyjnych itp
 • kancelaria wspiera proces negocjacji lub prowadzi negocjacje